zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies
home Strona główna» simlogic. » internet » użytkowanie strony
plus plus

Warunki użytkowania strony

Niniejsza strona internetowa www.simlogic.pl oraz wszystkie strony w adresie: www.nazwa.simlogic.pl nazywane dalej Serwisami Interenetowymi SIMLOGIC. są własnością firmy SIMLOGIC.
Publikacja treści na stronach www dotyczy działaności firmy specjalsitycznej z zakresu automatyki przemysłowej, a ewentualne wykorzystywane informacji jest możliwe jedynie w charakterze informacyjnym z podaniem żródeł.

Korzystając z Serwisu Internetowego SIMLOGIC. lub pobierając z nich materiały informacyjne, wyrażacie Państwo zgodę na zawiązanie umowy określającej warunki korzystania zawartymi w tym dokumencie.

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na zawarcie umowy i związanie Państwa z poniższymi warunkami korzystania ze SIS, prosimy nie korzystać z naszych serwisówq oraz nie pobierać żadnych materiałów.

Prawa autorskie i pokrewne

Materiały używane i pokazane na Stronie, włączając w to kompozycję graficzną, teksty, zdjęcia, ilustracje, wszelkie animacje w tym flash oraz gif, logo, znaki towarowe i handlowe, stanowią własność SIMLOGIC. lub podmiotów powiązanych, o ile nie wskazano inaczej lub są własnością osób/podmiotów trzecich. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, SIMLOGIC. udziela użytkownikowi Strony niewyłącznego, niezbywalnego prawa dostępu, używania i wyświetlania Strony i materiałów informacyjnych na niej zawartych ("Materiały"). Zobowiązujecie się Państwo do niezakłócania ani do niepodejmowania żadnych prób zakłócania działania Strony.

SIMLOGIC. upoważnia Państwa do wyświetlania strony i pobierania z niej Materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że SIMLOGIC. udzieli Państwu szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z Materiałami. Upoważnienie powyższe dotyczy również wszelkich materiałów dotyczących produktów sprzedawanych przez SIMLOGIC., a udostępnionych przez Producentów.

Upoważnienie powyższe nie oznacza przeniesienia praw do Materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:
- Zobowiązani są Państwo zachować - na wszystkich kopiach ściągniętych Materiałów - informację o wszystkich prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w Materiałach;
- Nie wolno Państwu w żaden sposób zmieniać Materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych;
- Zbowiązani są Państwo przestrzegać ograniczeń wyświetlanych na Stronie. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.

Niniejsza Strona, łącznie ze wszystkimi Materiałami, jest chroniona krajowymi przepisami z zakresu ochrony praw autorskich i postanowieniami umów międzynarodowych. Przy korzystaniu ze Strony zobowiązują się Państwo przestrzegać krajowych przepisów z zakresu ochrony praw autorskich i zapobiegać bezprawnemu kopiowaniu Materiałów. Poza prawami wyraźnie przyznanymi w niniejszym Dokumencie Umowy, SIMLOGIC. nie udziela Państwu żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa do patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej i innych praw własności intelektualnej.

Szczegóły dotyczące praw autorskich podano w dokumencie: http://www.simlogic.pl/pl/simlogic.-internet-prawo_autorskie.html

Odpowiedzialność

Materiały mogą zawierać nieścisłości, błędy i przeoczenia. SIMLOGIC. nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów, jak również rzetelności porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych na Stronie.
Potwierdzają Państwo świadomość faktu, że jakiekolwiek wykorzystanie takiej porady odbywa się wyłącznie na Państwa własne ryzyko.

SIMLOGIC. zastrzega sobie prawo, według swojego uznania, do dokonywania poprawek na tej Stronie, w zakresie, jaki uzna za stosowne. SIMLOGIC. może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian na stronie, w materiałach, informacjach, produktach, programach, usługach lub cenach opisanych na Stronie.

Niniejsza strona, porady i materiały na niej zawarte, jak również dostępne na niej oprogramowanie udostępniane są w takiej formie, w jakiej się znajdują - bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej, włączając w szczególności gwarancje wartości handlowej, nienaruszania praw osób trzecich, właściwości dla jakiegokolwiek szczególnego celu, własności, zwyczajów lub praktyk handlowych.

Odnośniki do innych stron internetowych

Strony internetowe firmy SIMLOGIC. mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych nie powiązanych z firmą SIMLOGIC. Firma SIMLOGIC. nie kontroluje zawartości takich stron (jak również odnośników na nich się znajdujących) i nie jest odpowiedzialny za ich zawartość.

Jeśli Państwo decydujecie się odwiedzić taką stronę, czynicie to wyłącznie na własne ryzyko i w Państwa gestii leży przedsięwzięcie niezbędnych środków, aby uchronić się przed wirusami lub innymi zagrożeniami.

SIMLOGIC. nie gwarantuje i nie odpowiada za zawartość takiej strony i informacji na temat produktów bądź usług na niej opisanych.

Zamieszczone na naszej stronie odnośniki nie oznaczają, że:
- SIMLOGIC. sponsoruje, popiera, jest stowarzyszony bądź zrzeszony z właścicielem strony lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na Stronie, bądź dostępnych poprzez odnośniki, lub
- Jakakolwiek firma lub instytucja, do stron której prowadzą odnośniki, jest upoważniona do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich firmy SIMLOGIC. lub firm z nią powiązanych lub zależnych.

Informacje dostarczane przez użytkownika

Wszelkie informacje dotyczące Państwa danych zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności: http://www.simlogic.pl/pl/simlogic.-internet-polityka_prywatnosci.html

KOrzystając z naszych usług, Państwo oświadczają i gwarantują, że informacje lub materiały dostarczane przez Państwa na potrzeby niniejszej Strony nie zawierają treści nieprzyzwoitych, zniesławiających, molestujących, gróźb oraz innych treści zabronionych prawem, jak również nie zawierają materiałów prawnie zastrzeżonych osób trzecich i potwierdzają świadomość faktu, że firma SIMLOGIC. zabrania dostarczania jej takich informacji i materiałów na potrzeby niniejszej Strony.

Produkty i usługi

Wszelkie informacje zamieszczone na tej stronie bądź udostępniane za jej pośrednictwem, przez SIMLOGIC., w odniesieniu do jej produktów i usług są uważane za rzetelne, jednak SIMLOGIC. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do stosowania, przetwarzania lub używania takich informacji, produktów i usług, lub żadnych ich konsekwencji. Wszelkie produkty i usługi sprzedawane przez SIMLOGIC. podlegają odpowiednim standardom i warunkom sprzedaży SIMLOGIC..

Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem umyślnego działania i zachowania, firma SIMLOGIC. nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do żadnej osoby trzeciej za pośrednie lub bezpośrednie, specjalne, ani żadne inne straty (włączając bez ograniczeń utracone korzyści lub zyski, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę informacji lub oprogramowania lub wszelkich innych danych w systemie użytkownika), które związane są z wykorzystywaniem bądź niemożliwością wykorzystania zawartości Strony, materiałów i elementów Strony oraz wszelkich innych stron, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej Stronie.

© Copyright 2007-2010 SIMLOGIC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania, wykorzystania materiałów i treści na stronie bez zgody SIMLOGIC.
<<

CENTRUM SIMLOGIC.

CENTRUM SZKOLENIOWE SIMLOGIC.

KONFERENCJA KINTE

CODESYS 3S PARTNER

PICC

AUTOMATYKA I PRZEMYSŁ

Content | Close X