zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies
home Strona główna» oferta » oferta handlowa » warunki handlowe
plus plus

WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE SIMLOGIC

1. ZAKRES OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAZY TOWARÓW I USŁUG
1.1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży towarów i usług („Warunki”) obowiązują dla sprzedaży przez firmę SIMLOGIC. Iwona Jabłońska (zwanej dalej „SIMLOGIC”) produktów oferowanych przez SIMLOGIC („Dostawy”) osobie lub podmiotowi składającemu w SIMLOGIC zamówienie przyjęte przez SIMLOGIC zgodnie z niniejszymi Warunkami („Nabywca”). Nabywca i SIMLOGIC są zwani dalej łącznie „Stronami” i indywidualnie „Stroną”.
1.2. Zamówienie zakupu jest wiążące dopiero po jego potwierdzeniu na piśmie przez SIMLOGIC. Umowa sprzedaży Dostaw między SIMLOGIC a Nabywcą zawarta zgodnie z niniejszymi Warunkami wchodzi w życie dopiero po potwierdzeniu przez SIMLOGIC na piśmie zamówienia(ń) zakupu złożonego(ych) przez Nabywcę na Dostawy („Potwierdzenie Zamówienia”).
1.3. Niezależnie od wszelkich postanowień o treści przeciwnej zawartych w standardowych warunkach zakupu Nabywcy, w Zamówieniu Zakupu, korespondencji lub w innej formie potwierdzenia Zamówienia Zakupu, Nabywca podlega niniejszym Warunkom z wykluczeniem innych warunków, które zostają niniejszym jednoznacznie odrzucone i wyłączone.
1.4. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków wymagają uzgodnienia w formie pisemnej i podpisu upoważnionego przedstawiciela SIMLOGIC pod rygorem nieważności.
1.5  Wcześniejsze transakcje, wykorzystanie ani historia użytkowania nie mają zastosowania dla określenia warunków niniejszych Warunków, nawet jeśli strona odbierająca lub wyrażająca zgodę posiada wiedzę o wynikach i możliwości składania sprzeciwu.
1.5. Zakres sprzedaży (ilość, numer(y) części, cena(y) i opis Dostaw) określa się w Potwierdzeniu Zamówienia.

2. CENA, WARUNKI PŁATNOSCI, REKOMPENSATY
2.1. O ile Strony nie ustaliły inaczej w formie pisemnej, cenę Dostaw określa się w Potwierdzeniu Zamówienia lub, jeśli cena nie została określona w taki sposób, jest ona określona w opublikowanym cenniku SIMLOGIC obowiązującym na dzień Potwierdzenia Zamówienia.
2.2. O ile SIMLOGIC nie wyrazi zgody na piśmie na inne warunki, obowiązują ceny zawierające koszty dostawy zgodnie z paragrafem 4.1.
2.3. Zamówienia o wartości jednostkowej mniejszej niż PLN DWA TYSIĄCE (2000) będą, niezależnie od warunków dostaw określonych w paragrafie 4, realizowane na koszt Nabywcy, chyba, że SIMLOGIC w Potwierdzeniu Zamówienia określi inne warunki.
2.4. Cena nie obejmuje podatku od towarów i usług ani innych obowiązujących podatków, które Nabywca jest zobowiązany pokrywać dodatkowo, gdy są należne w momencie zapłaty za Dostawy.
2.5. SIMLOGIC wystawia fakturę za Dostawy w momencie jej wysyłki. Cena jest należna bez żadnych potrąceń ani kompensat na rachunek bankowy SIMLOGIC w terminie trzydziestu (30) dni od daty faktury, chyba że w Potwierdzeniu Zamówienia określono inny termin.
2.6  Terminowe regulowanie płatności stanowi istotny warunek współpracy. W przypadku, gdy termin płatności obliczony zgodnie z niniejszym paragrafem 2 pkt 4 przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność jest należna w kolejny pierwszy dzień roboczy przypadający po takiej niedzieli lub dniu wolnym. Płatność uznaje się za dokonaną dopiero w momencie uznania na rachunku SIMLOGIC pełnej kwoty należnej w środkach bezpośrednio dostępnych.
2.7. W przypadku, gdy Nabywca nie dokonuje płatności w sposób terminowy zgodnie z niniejszymi Warunkami, SIMLOGIC przysługuje prawo bez uszczerbku dla pozostałych swoich praw do (i) zawieszenia wykonania swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków do czasu dokonania takiej płatności, (ii) naliczenia odsetek ustawowych od zaległych kwot, w stawce wynikającej z właściwego rozporządzenia Rady Ministrów, od terminu płatności do daty otrzymania pełnej wpłaty.
2.8. SIMLOGIC przysługuje prawo wg własnego uznania do każdorazowego potrącania płatności ze strony SIMLOGIC na rzecz Nabywcy z należnościami ze strony Nabywcy. Nabywcy nie przysługuje prawo do potrącania płatności należnych SIMLOGIC ze strony Nabywcy bez uprzedniej pisemnej zgody SIMLOGIC.
2.9. Potwierdzenie każdego zamówienia wymaga spełnienia przez Nabywcę wymogów kredytowych SIMLOGIC. Warunki płatności mogą ulegać zmianie, jeśli Nabywca nie spełni tych wymogów. SIMLOGIC zastrzega sobie prawo do wymagania w w każdej chwili pełnej lub częściowej płatności przed przystąpieniem do sprzedaży, jeśli w ocenie SIMLOGIC sytuacja finansowa Nabywcy nie uzasadnia utrzymania dotychczasowych warunków płatności.

3. MINIMALNE WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ
3.1 W przypadku zamówień o wartości poniżej PLN tysiąc (1000) nalicza się opłatę wysyłkową i administracyjną w wysokości dziesięciu procent (10%) wartości zamówienia. Minimalna wartość takiej opłaty wynosi PLN sto (100) chyba że SIMLOGIC w Potwierdzeniu Zamówienia określi inne warunki.

4. DOSTAWY
4.1. O ile SIMLOGIC nie uzgodni inaczej na piśmie lub określi w Potwierdzeniu Zamówienia (dla Zamówień o wartość mniejszej niż PLN DWA TYSIĄCE (2000)), dostawy są realizowane:
4.1.1. dla dostaw transportem lądowym wg warunków do magazynu Odbiorcy, 
4.1.2. dla dostaw transportem morskim i powietrznym do miejsca pierwszego załadunku lub składowania uzgodnionego pisemnie między stronami.
4.2. Daty Dostaw przekazywane Nabywcy stanowią wyłącznie terminy przybliżone i nie stanowią warunków bezwzględnych.
4.2.1 SIMLOGIC nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia Dostaw, niezależnie od przyczyny takich opóźnień.
4.2.2 W przypadku niewyznaczenia terminu Dostawy jest ona jest realizowana w mozliwie najszybszym terminie.
4.3. Jeśli SIMLOGIC uznaje, że nastąpiła niepełna Dostawa, SIMLOGIC przysługuje prawo wg własnego uznania do:
4.3.1. uzupełnienia brakującej Dostawy przez wysłanie Nabywcy Dostaw, które zdaniem SIMLOGIC nie zostały wcześniej dostarczone; 
4.3.2. przyznania Nabywcy kredytu w związku z taką Dostawą.
4.4. Zobowiązania SIMLOGIC z powyższego tytułu są ograniczone do uzupełnienia Dostawy lub przyznania kredytu.
4.5. W przypadku dostawy Produktów partiami, każda dostawa stanowi oddzielny kontrakt i wadliwa realizacja dostawy przez SIMLOGIC dla jednej lub większej ilości partii zgodnie z niniejszymi Warunkami nie upoważnienia Nabywcy do wypowiedzenia niniejszych Warunków w całości.
4.6. W przypadku niedostarczenia przez SIMLOGIC Dostaw, niezależnie od przyczyny (innej niż z winy Nabywcy), i wynikającego stąd zobowiązania SIMLOGIC w stosunku do Nabywcy, zobowiązanie SIMLOGIC jest ograniczone do ewentualnej różnicy między kosztami poniesionymi przez Nabywcę w związku z zakupem podobnych towarów (najtańszych dostępnych na rynku) w celu zastąpienia niedostarczonych towarów a ceną Dostaw.
4.7. Jeśli Nabywca nie odbiera Dostawy lub nie przekazuje SIMLOGIC odpowiednich instrukcji dotyczących dostawy w terminie określonym dla Dostawy (inaczej niż z przyczyny będącej poza rozsądną kontrolą Nabywcy lub z winy SIMLOGIC) wówczas, bez uszczerbku dla innych praw lub środków zaradczych dostępnych SIMLOGIC, SIMLOGIC przysługuje prawo do:
4.7.1. wymagania uzasadnionej płatności, co obejmuje m.in. cenę sprzedaży, oraz dodatkowe wydatki lub koszty wynikające z takiego opóźnienia;
4.7.2. przechowania Dostaw do czasu ich faktycznego dostarczenia oraz obciążenia Nabywcy rozsądnymi kosztami magazynowania (obejmującymi przenoszenie i ubezpieczenie);
4.7.3. sprzedaży Dostaw po najwyższej cenie możliwej do uzyskania w danych okolicznościach oraz (po odjęciu wszystkich rozsądnych kosztów magazynowania i sprzedaży) wypłacenia Nabywcy nadwyżki ponad cenę wynikającą z niniejszych Warunków lub obciążenia Nabywcy w związku z uzyskaną ceną niższą niż cena wynikająca z niniejszych Warunków;
4.7.4. płatności wszystkich kwot opisanych w podpunktach 4.7.1, 4.7.2 lub 4.7.3 będą należne ze strony Nabywcy w terminie trzydziestu (30) dni od daty faktury wystawionej przez SIMLOGIC.
4.8. Jeśli SIMLOGIC przechowuje Dostawy opisane w paragrafie 4 pkt 7 w imieniu Nabywcy przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od terminu Dostawy, SIMLOGIC przysługuje prawo do rozwiązania umowy w zakresie dotyczącym takiej Dostawy. Jeśli część ceny za takie Dostawy została zapłacona przez Nabywcę przed takim rozwiązaniem umowy, SIMLOGIC jest zobowiązane zwrócić takie kwoty po potrąceniu wszystkich kosztów poniesionych przez SIMLOGIC w związku z takimi Dostawami przed rozwiązaniem.
4.9. Nabywca jest zobowiązany przekazać wszelkie informacje i dokumenty wymagane w związku z eksportem, transportem i importem.

5. TYTUŁ WŁASNOSCI I RYZYKO UTRATY
5.1. SIMLOGIC zachowuje tytuł własności do wszystkich Dostaw do czasu pełnej zapłaty wszystkich kwot należnych SIMLOGIC w związku z takimi Dostawami łącznie z ewentualnymi opłatami lub odsetkami.
5.2. Do czasu przeniesienia tytułu własności do Dostaw na Nabywcę Nabywca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich rozsądnych środków w celu zachowania Dostaw w odpowiednim stanie spełniającym uzasadnione wymogi SIMLOGIC.
5.3. Nabywcy nie przysługuje prawo do zastawiania ani innego obciążania w ramach zabezpieczenia zadłużenia żadnych Dostaw, które pozostają własnością SIMLOGIC. Jeśli mimo to Nabywca
ustanawia taki zastaw, wszystkie kwoty należne SIMLOGIC ze strony Nabywcy stają się natychmiast płatne bez uszczerbku dla pozostałych praw i środków zaradczych przysługujących SIMLOGIC.
5.4. W zakresie, w jakim ewentualne postanowienia zapewniające zabezpieczenie SIMLOGIC są nieważne zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w miejscu, w którym Dostawy zatrzymane przez SIMLOGIC są przechowywane, uznaje się, że Nabywca i SIMLOGIC uzgodnili inne zabezpieczenia, które są dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i które dają SIMLOGIC podobne zabezpieczenie. Nabywca jest zobowiązany podjąć wszelkie środki i działania konieczne do przyznania i utrzymania zabezpieczeń dla korzyści SIMLOGIC.
5.5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Dostaw przechodzi z SIMLOGIC na Nabywcę w momencie zrealizowania Dostaw zgodnie zobowiązującymi warunkami Incoterms (Incoterms 2010) określonymi w paragrafie 4.1.

6. ZWROT PRODUKTÓW
Wymagane jest uzyskanie pisemnego upoważnienia ze strony SIMLOGIC oraz instrukcji wysyłkowych dotyczących zwrotu Dostaw przed ich odesłaniem przez Nabywcę.

7. PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
7.1. Każda ze Stron zachowuje tytuł własności do swojej Uprzedniej Własności Intelektualnej i żadne z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi przeniesienia tytułu własności do takiej Uprzedniej Własności Intelektualnej. SIMLOGIC jest wyłącznym właścicielem Tworzonej Własności Intelektualnej i przysługuje mu pełny tytuł własności do takich praw.
7.2. Nabywcy nie wolno podejmować żadnych działań ani upoważniać osób trzecich do podejmowania działań, które są lub mogłyby powodować uszczerbek dla znaków towarowych lub być niezgodne z takimi znakami (i termin ten dla celów niniejszych Warunków obejmuje m.in. znaki towarowe, nazwy towarów, oznaczenia usług, loga, wzory użytkowe i inne nazwy towarów, zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane) wykorzystywanymi przez SIMLOGIC w związku z Dostawami lub z wartością spółki związaną z Dostawami i w szczególności Nabywcy nie wolno osobiście ani za pośrednictwem osób trzecich zmieniać, zamazywać, zakrywać ani dodawać innych oznaczeń (w całości ani w części) na Dostawach. Nabywcy nie wolno wykorzystywać ani upoważniać osób trzecich do wykorzystywania znaków towarowych stosowanych przez SIMLOGIC w związku z Dostawami na papierach firmowych, ani w materiałach reklamowych, promocyjnych ani marketingowych innych niż Dostawy lub inne materiały przekazywane Nabywcy przez SIMLOGIC. Wszystkie materiały reklamowe, promocyjne i marketingowe przekazywane Nabywcy przez SIMLOGIC pozostają własnością SIMLOGIC i Nabywcy nie wolno pozwalać żadnej osobie na ich wykorzystywanie. Wykorzystywanie w dowolnej formie nazwy „SIMLOGIC” lub logo SIMLOGIC w oficjalnej nazwie, nazwie spółki, nazwie handlowej lub firmy, nazwie domeny lub w innej podobnej nazwie Nabywcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody SIMLOGIC.
7.3. Nabywca zgadza się informować SIMLOGIC bezzwłocznie o wszelkich przypadkach naruszenia znaków towarowych lub innych Praw do Własności Intelektualnej SIMLOGIC oraz o działaniach stanowiących nieuczciwą konkurencję, o których dowiaduje się Nabywca. W takim przypadku SIMLOGIC i Nabywca wspólnie decydują o podjęciu odpowiednich działań. Nabywca zgadza się udzielać pomocy w każdy możliwy sposób w działaniach prawnych podejmowanych przez SIMLOGIC lub podmioty stowarzyszone SIMLOGIC w tym zakresie.
7.4. W przypadku wniesienia roszczenia wobec Nabywcy w związku z naruszeniem praw osoby trzeciej przez Dostawy, ich wykorzystanie lub odsprzedaż, SIMLOGIC przysługuje prawo wg własnego uznania do zabezpieczenia prawa Nabywcy do kontynuowania wykorzystania Dostaw lub do wymiany lub modyfikacji Dostaw w celu zapewnienia, że nie będą naruszały takich praw. Jeśli SIMLOGIC nie ma możliwości skorzystania z powyższych alternatyw, SIMLOGIC zwróci Nabywcy cenę zakupu.
7.5. W niniejszych Warunkach:
7.5.1. „Uprzednia Własność Intelektualna” oznacza własność intelektualną i Prawa do Własności Intelektualnej istniejące przed datą Potwierdzenia Zamówienia oraz Prawa do Własności Intelektualnej wytworzone po dacie Potwierdzenia Zamówienia ale będące poza zakresem niniejszych Warunków.
7.5.2. „Tworzona Własność Intelektualna” oznacza własność intelektualną i Prawa do Własności Intelektualnej tworzone na podstawie niniejszych Warunków.
7.5.3. „Prawa do Własności Intelektualnej” oznaczają prawa do własności intelektualnej i przemysłowej, które obejmują m.in. prawa autorskie, osobiste prawa autorskie i prawa powiązane, wszystkie prawa związane z wynalazkami (łącznie z prawami do patentów i modeli użytkowych), znaki towarowe, informacje poufne (co obejmuje tajemnice handlowe i know-how), rysunki, prototypy, algorytmy, oprogramowanie, maski układów scalonych, topografie półprzewodników oraz wszystkie inne prawa wynikające z działalności intelektualnej na polu przemysłowym, naukowym, literackim lub artystycznym przyznane zgodnie z przepisami prawa w dowolnym miejscu na świecie, zarejestrowane lub niezarejestrowane lub dające możliwość rejestracji oraz wszystkie ich zastosowania.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY, UNIEWAŻNIENIE, ZMIANY
8.1. Niezależnie od powyższych postanowień oraz bez uszczerbku dla innych praw do rozwiązania umowy zawartych w niniejszych Warunkach, umowę można rozwiązać bez okresu wypowiedzenia za pisemnym wypowiedzeniem w następujących okolicznościach:
8.1.1. przez każdą ze Stron, jeśli druga Strona narusza istotne postanowienia niniejszych Warunków i takie naruszenie nie zostaje naprawione w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od pisemnego zawiadomienia o naruszeniu, a jeśli takiego naruszenia nie można w rozsądny sposób naprawić w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych, gdy Strona naruszająca Umowę nie podjęła w dobrej wierze wysiłków w celu usunięcia naruszenia;
8.1.2. przez SIMLOGIC, jeśli sytuacja finansowa Nabywcy uzasadnia wszczęcie postępowania upadłościowego lub jeśli Nabywca podejmuje lub jest przedmiotem podobnego działania w związku z zadłużeniem lub, w przypadku spółki, jeśli wszczyna przymusowe lub dobrowolne postępowanie likwidacyjne — w takim przypadku wszelkie kwoty należne zgodnie z niniejszym Warunkami stają natychmiast należne i płatne bez względu na poprzednie umowy lub porozumienia o treści przeciwnej.
8.2. Strony mogą uzgadniać każdorazowo wprowadzenie zmian w formie pisemnej do zamówienia po jego Potwierdzeniu.

9. GWARANCJA
9.1. O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, SIMLOGIC gwarantuje Nabywcy, że Dostawy będą wolne od wad projektowych, materiałowych i wykonawstwa („Wady”) w ramach ich normalnego wykorzystania przez okres nieprzekraczający dwanaście (12) miesięcy („Gwarancja”) od daty faktury na takie Dostawy. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Warunków oraz przez okres obowiązywania Gwarancji określony w niniejszym paragrafie, SIMLOGIC jest zobowiązany naprawiać wszelkie istotne Wady Dostaw spowodowane wadami projektowymi, materiałowymi lub wykonawstwa, które utrudniają działanie właściwych Dostaw. Wyklucza się wnoszenie roszczeń w związku Wadami w przypadku nieistotnych odstępstw, niewielkich ograniczeń użyteczności lub niepowtarzalnych błędów oprogramowania.
9.2. Niniejsza ograniczona Gwarancja nie ma zastosowania dla żadnych Dostaw ani ich komponentów, które:
9.2.1. zostały naprawione lub zmienione poza fabryką SIMLOGIC w sposób, który wg uznania SIMLOGIC wpływa na możliwość ich serwisowania;
9.2.2. zostały przebudowane lub uszkodzone na skutek wypadku, niewłaściwego wykorzystania, nadużycia, zaniedbania lub nienormalnego zużycia;
9.2.3. zostały zainstalowane, były eksploatowane lub wykorzystywane w sposób sprzeczny z instrukcjami SIMLOGIC lub niezgodnie z instrukcjami SIMLOGIC dotyczącymi eksploatacji i utrzymania; lub
9.2.4. zostały poddane nietypowym lub nienormalnym oddziaływaniom fizycznym lub elektrycznym lub warunkom środowiskowym lub były przenoszone lub obsługiwane w sposób niedbały lub niewłaściwy.
9.3. SIMLOGIC nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań osób trzecich, wyładowań atmosferycznych, nadmiernego napięcia, oddziaływania substancji chemicznych ani utraty lub uszkodzenia w transporcie. Gwarancja nie obejmuje wymiany części podlegających normalnemu zużyciu. SIMLOGIC nie udziela gwarancji na sprzedaż używanych Dostaw. Jeśli Dostawy są wytwarzane przez SIMLOGIC na podstawie danych projektowych, rysunków projektowych, modeli lub innych specyfikacji przekazywanych przez Nabywcę, gwarancja SIMLOGIC jest ograniczona do niezgodności ze specyfikacjami Nabywcy zatwierdzonymi przez SIMLOGIC na mocy niniejszych Warunków.
9.4. Wyłącznym zobowiązaniem SIMLOGIC oraz jedynym środkiem dostępnym Nabywcy na mocy Gwarancji jest wg wyłącznego uznania SIMLOGIC bezpłatna naprawa lub wymiana wadliwych Dostaw (lub wadliwych części Dostaw), co do których udowodniono naruszenie niniejszych warunków Gwarancji.
9.5. Za wyjątkiem powyższej wyrażonej Gwarancji SIMLOGIC nie składa żadnych innych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, ustawowych ani innych, dotyczących Dostaw, ich przydatności dla określonego celu, sprzedażności, jakości, braku naruszeń ani innych kwestii. Niniejszym jednoznacznie wyłączone zostają przepisy dotyczące gwarancji określone w polskiej ustawie z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (art. 556-576).
9.6. Wyklucza się jednoznacznie prawo Nabywcy do wnoszenia wszelkich roszczeń związanych z wydatkami ponoszonymi w trakcie przeprowadzania prac / świadczeń uzupełniających, co obejmuje koszty podróży, transportu, robocizny i materiałów, w zakresie, w jakim takie koszty zwiększają się w związku z faktem, że przedmiot Dostaw został przeniesiony do lokalizacji innej niż miejsce dostawy.
9.7. Wszystkie rysunki, materiały opisowe, specyfikacje i reklamy wydawane przez SIMLOGIC oraz wszelkie opisy lub ilustracje zawarte w katalogach lub broszurach SIMLOGIC są wydawane lub publikowane w wyłącznym celu przekazania ogólnego opisu Dostaw w nich przedstawionych. Materiały takie nie stanowią części niniejszych Warunków w ogólności ani niniejszej Gwarancji w szczególności. SIMLOGIC przysługuje prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji, projektu lub materiałów Dostaw, które są konieczne w celu spełnienia obowiązujących wymogów BHP lub innych wymogów ustawowych lub w przypadku, gdy Dostawy mają być dostarczone wg specyfikacji SIMLOGIC, które w uzasadnionej opinii SIMLOGIC nie mają istotnego wpływu na jakość ani działanie Dostaw.
9.8. Nabywcy przysługuje prawo do wnoszenia roszczeń odszkodowawczych w związku z Wadami wyłącznie w granicach określonych w niniejszych Warunkach.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1. Środki prawne dostępne Nabywcy na mocy niniejszych Warunków mają charakter wyłączny i stanowią jedyne środki prawne w przypadku niespełnienia przez SIMLOGIC swoich obowiązków z tytułu niniejszych Warunków.
10.2. Łączna odpowiedzialność SIMLOGIC wynikająca z kontraktu, przepisów ustawowych i odpowiedzialności deliktowej z tytułu niniejszych Warunków nie może przekroczyć ceny zakupu za Dostawy, których dotyczy taka odpowiedzialność. Takie ograniczenie odpowiedzialności jest łączne i nie dotyczy tylko jednego zdarzenia (tzn. wystąpienie dwóch lub większej ilości roszczeń nie zwiększa tego limitu). Dodatkowo ograniczenie to ma zastosowanie łącznie dla wszystkich Podmiotów Stowarzyszonych SIMLOGIC.
10.3. SIMLOGIC ani członkowie kierownictwa, dyrektorzy, pracownicy ani agenci SIMLOGIC nie ponoszą w żadnym przypadku odpowiedzialności na mocy kontraktu, przepisów ustawowych ani odpowiedzialności deliktowej za szkody pośrednie, wynikowe ani następcze, co obejmuje m.in. utratę zysków, możliwości wykorzystania, produkcji lub płatności kar.
10.4. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w paragrafie 10 nie mają zastosowania w następujących przypadkach:
10.4.1. odpowiedzialność ta wynika z bezwzględnie obowiązujących SIMLOGIC przepisów w zakresie odpowiedzialności za produkt
10.4.2. wina umyślna;
10.4.3. rażące zaniedbanie ze strony właścicieli, przedstawicieli prawnych lub członków kierownictwa SIMLOGIC wynikające z lub mające związek z działaniami SIMLOGIC w ramach niniejszej umowy;
10.4.4. oszustwo; lub
10.4.5. rażące zaniedbanie powodujące zagrożenie życie, ciała lub zdrowia.

11. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW; ZABEZPIECZENIE PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11.1. Nabywcy przysługuje prawo do przeniesienia na swoich klientów praw wynikających z niniejszych Warunków wyłącznie w granicach określonych w niniejszych Warunkach. Zobowiązania wykraczające poza niniejsze Warunki pozostają wyłączną odpowiedzialnością Nabywcy. Nabywca jest zobowiązany dostarczyć użytkownikowi (m.in. jego pracownikom) Dostawy razem z informacjami, ostrzeżeniami, instrukcjami, zaleceniami i podobnymi materiałami przekazywanymi przez SIMLOGIC.
11.2. Nabywca jest zobowiązany zabezpieczać SIMLOGIC przed odpowiedzialnością z tytułu strat, roszczeń, odszkodowań i innych kosztów, niezależnie od ich rodzaju i charakteru (łącznie z honorariami prawników), wynikających z naruszenia postanowień niniejszych Warunków przez Nabywcę lub z zaniedbania, niewłaściwego działania lub postępowania Nabywcy, członków jego kierownictwa, pracowników, agentów lub wykonawców. Ta sama zasada ma zastosowanie dla strat, kosztów lub wydatków ponoszonych przez SIMLOGIC w związku z roszczeniami wnoszonymi przez klienta Nabywcy w zakresie, w jakim taka strata, koszt lub wydatek przekracza limit odpowiedzialności określony w niniejszych Warunkach, co obejmuje m.in. postanowienia dotyczące Gwarancji.
12. Przepisy eksportowe i antykorupcyjne
12.1. Spełnianie wszystkich zobowiązań z tytułu niniejszych Warunków jest uzależnione od braku występowania utrudnień wynikających z obowiązujących przepisów krajowych, regulacji ONZ lub Stanów Zjednoczonych lub innych obowiązujących przepisów krajowych, Unii Europejskiej lub międzynarodowych w zakresie prawa handlu międzynarodowego oraz braku sankcji lub embarga.
12.2. 12.2. Nabywca jest zobowiązany przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów wymienionych w paragrafie 12 pkt 1. Nabywcy nie wolno podejmować żadnych działań, które naraziłyby SIMLOGIC na naruszenie lub nieprzestrzeganie takich przepisów prawnych, regulacji, postanowień lub rozporządzeń lub ich interpretacji.
12.3. Nabywca zgadza się przestrzegać w pełni wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji antykorupcyjnych, co obejmuje m.in. przepisy
obowiązujące w jurysdykcji, w której zarejestrowany jest Nabywca, przepisy amerykańskiej Ustawy zagranicznych praktyk korupcyjnych oraz brytyjskiej Ustawy o zwalczaniu korupcji. Nabywca zgadza się przestrzegać Ogólnoświatowej Polityki Antykorupcyjnej SIMLOGIC oraz Ogólnoświatowej Polityki SIMLOGIC dotyczącej Prezentów i Gościnności, których kopie są dostępne na życzenie.
12.4. Nabywca jest zobowiązany zawsze przestrzegać postanowień Kodeksu Etycznego SIMLOGIC oraz powiązanych polityk, których kopie są dostępne na życzenie.
12.5. Nabywca zgadza się zabezpieczać i chronić SIMLOGIC przed odpowiedzialnością w związku z naruszeniem przez Nabywcę swoich zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu 12.

13. SIŁA WYŻSZA
13.1. Jeśli SIMLOGIC nie jest w stanie spełnić swoich obowiązków lub spełnienie takich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków (innych niż zobowiązania płatnicze) zostaje utrudnione lub opóźnione na skutek Zdarzenia Siły Wyższej, spełnienie obowiązków SIMLOGIC wynikających z niniejszych Warunków zostaje zawieszone na okres trwania Zdarzenia Siły Wyższej oraz w zakresie takiego uniemożliwienia, utrudnienia lub opóźnienia.
13.2. „Zdarzenie Siły Wyższej” oznacza zdarzenie będące poza rozsądną kontrolą SIMLOGIC, co obejmuje m.in. strajki, lokauty, spory pracownicze (za wyjątkiem strajków, lokautów i sporów pracowniczych, w których uczestniczą pracownicy SIMLOGIC), utrudnienia i opóźnienia dostaw, naruszenia kontraktów lub spory z podwykonawcami SIMLOGIC, zdarzenia losowe, wojny, zamieszki, niepokoje społeczne, sabotaż (ale z wyłączeniem sabotażu ze strony pracowników SIMLOGIC), obowiązek przestrzegania przepisów prawnych lub nakazów, rozporządzeń, regulacji lub dyrektyw rządowych, embarga i restrykcje handlowe, wypadki, awarie systemów lub maszyn, pożary, powodzie i burze.
13.3. W przypadku, gdy Zdarzenie Siły Wyższej w znaczeniu paragrafu 13 pkt 2 zmienia zasadniczo wagę ekonomiczną Dostaw lub wpływa znacząco na działalności Nabywcy, Strony uzgodnią zmianę umowy w sposób uzasadniony i w dobrej wierze. W zakresie uzasadnionym powodami ekonomicznymi SIMLOGIC przysługuje prawo do unieważnienia umowy. Jeśli SIMLOGIC zamierza egzekwować swoje prawo do unieważnienia umowy, jest zobowiązane poinformować Nabywcę bezzwłocznie o tym fakcie po uzyskaniu wiedzy na temat konsekwencji zdarzenia. Warunek ten obowiązuje także w przypadku uzgodnienia przedłużenia okresu dostaw z Nabywcą.
14. Poufność i komunikaty
14.1. „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje (przekazywane na piśmie, ustnie, elektronicznie lub innymi środkami, bezpośrednio lub pośrednio), co obejmuje informacje związane z niniejszymi Warunkami oraz transakcje będące przedmiotem niniejszych Warunków lub powiązanej umowy, które ze względu na swój charakter są przeznaczone wyłącznie do informacji Strony otrzymującej, które są oznaczone jako „poufne” lub „zastrzeżone” lub które w inny sposób są poufne, oraz wszystkie informacje dotyczące transakcji gospodarczych oraz umów finansowych Strony z dowolną osobą, z którą Stronę taką łączy poufna relacja w danym zakresie.
14.2. Żadnej ze Stron niniejszej Umowy, co obejmuje m.in. ich Podmioty Stowarzyszone, właścicieli, menadżerów i pracowników, nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniającej dla żadnego celu innego niż odpowiednie spełnianie obowiązków wynikających z niniejszych Warunków wykorzystywać ani ujawniać ani pozwalać na wykorzystanie lub ujawnianie osobie trzeciej tajemnic handlowych ani innych Informacji Poufnych związanych ze sposobem prowadzenia działalności, transakcjami drugiej Strony lub Dostawami, które może otrzymać lub uzyskać, bezpośrednio lub pośrednio, ani wydawać zawiadomień publicznych, komunikatów ani
informacji dla prasy dotyczących transakcji, których dotyczą niniejsze Warunki. Powyższy obowiązek pozostaje w mocy przez okres 5 (pięciu) lat po realizacji Dostaw, ale nie ma zastosowania w stosunku do informacji, które:
- były znane publicznie w momencie ich ujawnienia Stronie otrzymującej lub stają się znane publicznie bez winy Strony otrzymującej po ich przekazaniu Stronie otrzymującej;
- były w posiadaniu Strony otrzymującej bez obowiązku zachowania poufności w momencie ich przekazania Stronie otrzymującej;
- zostają stworzone niezależnie przez Stronę otrzymującą lub jej Podmioty Stowarzyszone i bez wykorzystania Informacji Poufnych Strony ujawniającej ani innych informacji ujawnionych z zachowaniem poufności osobie trzeciej, co można wykazać na podstawie aktualnych zapisów;
- na mocy wymogów prawnych lub zgodnie z decyzją organu nadzorującego rynek lub giełdę papierów wartościowych, którym podlega jedna ze Stron lub którym składa sprawozdania, pod warunkiem, że ujawnione zostają tylko Informacje Poufne, których ujawnienie jest ściśle wymagane;
- zostały zgodnie z prawem uzyskane przez Stronę otrzymującą od osoby trzeciej upoważnionej do ich ujawnienia bez ograniczeń.
14.3. Strona ujawniająca nie ponosi odpowiedzialności ani nie ma zobowiązań w związku z błędami lub brakami w Informacjach Poufnych ani decyzjami podejmowanymi przez Stronę otrzymującą na podstawie Informacji Poufnych ujawnianych na mocy niniejszych Warunków.
W związku z Dostawami nie zostają złożone żadne gwarancje (wyrażone, domniemane ani ustawowe) odnośnie prawidłowości ani kompletności ujawnianych Informacji Poufnych.

15. ROZSZTRZYGANIE SPORÓW 
15.1. Niniejsze Warunki oraz ich interpretacja i zobowiązania umowne i pozaumowne z nich wynikające lub z nimi związane podlegają polskim przepisom prawnym, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w przepisach prawa.
15.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd odpowiedniej instancji i właściwy dla miejsca, w którym SIMLOGIC ma swoją siedzibę.

16. POSTANOWIENIA OGÓLNE
16.1. Jeśli postanowienie niniejszych Warunków zostaje uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie (w zakresie takiej nieważności lub niewykonalności) traci ważność i uznaje się je za usunięte z niniejszych Warunków, jednak bez uszczerbku dla ważności pozostałych postanowień niniejszych Warunków. W takim przypadku Strony są zobowiązane dołożyć rozsądnych starań w celu zastąpienia nieważnych lub niewykonalnych postanowień ich ważnymi i wykonalnymi postanowieniami zastępczymi, których znaczenie będzie możliwie najbardziej zbliżone do zamierzonego skutku takiego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia.
16.2. Nabywcy nie przysługuje prawo do cedowania, licencjonowania ani podzlecania wszystkich ani części swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody SIMLOGIC. Natomiast SIMLOGIC przysługuje prawo do cedowania, licencjonowania lub podzlecania wszystkich lub części swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez zgody Nabywcy.
16.3. Brak egzekwowania lub opóźnienie w egzekwowaniu prawa lub środka przewidzianego w niniejszych Warunkach lub w przepisach prawnych nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub środka ani zrzeczenia się innych praw ani środków. Jednorazowe ani częściowe egzekwowanie prawa lub środka przewidzianego w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa nie uniemożliwia późniejszego egzekwowania prawa lub środka ani egzekwowania innych praw ani środków.
16.4. Zawiadomienia przekazywane na mocy niniejszych Warunków uznaje się za doręczone w przypadku wysłania listem poleconym lub faksem do właściwej Strony na adres jej siedziby lub prowadzenia działalności.

© Copyright 2007-2010 SIMLOGIC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania, wykorzystania materiałów i treści na stronie bez zgody SIMLOGIC.
<<

CENTRUM SIMLOGIC.

CENTRUM SZKOLENIOWE SIMLOGIC.

KONFERENCJA KINTE

CODESYS 3S PARTNER

PICC

AUTOMATYKA I PRZEMYSŁ

Content | Close X